Anställningens upphörande

Vad gäller vid anställningens upphörande?

En anställning kan avslutats genom att arbetsgivaren, när det föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”), säger upp den anställde. En anställning kan också avslutas genom att arbetsgivaren avskedar den anställde och på så vis avbryter anställningen enligt 18 § LAS. Givetvis är det inte enbart arbetsgivaren som kan avsluta anställningen utan även den anställde kan göra det.

Egen uppsägning

Vanligtvis säger den anställde upp sig själv på grund av vederbörande erbjudits en bättre anställning eller beslutat sig för att driva egen verksamhet. Från dag när den anställde säger upp sig själv börjar uppsägningstiden att löpa fram till dess att anställningen upphör. Under uppsägningstiden arbetar ofta den anställde kvar tiden ut, såvida parterna inte avtalar om något annat. Längden på uppsägningstiden regleras i 11 § LAS och kollektivavtal.

I de fall som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att arbetstagaren ska bli arbetsbefriad under uppsägningstiden är det väl värt att notera att arbetstagaren under sin arbetsbefriade uppsägningstid har en bibehållen lojalitetsplikten i förhållande till arbetsgivaren som följer av anställningsavtalet. För att undvika att tvist uppstår mellan parterna när den anställde är arbetsbefriad kan det således vara av viktigt för parterna att klargöra omfattningen av lojalitetsförpliktelsen om detta inte helt framgår av anställningsavtalet. I vissa fall kan arbetstagaren förhandla med arbetsgivaren om att arbetsgivaren ska efterge vissa villkor eller krav som följer av anställningsavtalet för att ges möjlighet att ta annat arbete under uppsägningstiden.

Frånträde vid arbetsgivares kontraktsbrott

För att återanknyta till när anställningen kan upphöra så är väl värt att nämna att arbetstagaren även under vissa förutsättningar har rätt att frånträda sina anställningsavtal till följd av arbetsgivarens kontraktsbrott. Lojalitetsplikten som följer av anställningsavtalet går åt båda hållen. En arbetsgivare som agerar illojalt mot den anställde kan ådra sig skadeståndsskyldighet trots att den anställde har frånträtt anställningen på egen begäran.

Arbetstagarens rätt att frånträda anställningsavtalet framgår av 4 § 3 st. LAS. Enligt bestämmelsen får arbetstagaren med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Dessa åliggande kan kopplas ihop med annan lagstiftning innehållande skyldigheter som arbetsgivaren har att uppfylla i anställningsförhållandet. Arbetsgivares brott mot exempelvis semesterlag (1977:480), arbetstidslagen (1982:673), arbetsmiljölagen (1977:1160), föräldraledighetslag (1995:584) och diskrimineringslag (2008:567) är att betrakta som sådant illojalt agerande som strider mot god sed på arbetsmarknaden och kan grunda rätt till ekonomiskt skadestånd enligt LAS.

Frånträdet som sådant medför också att arbetsgivaren förlorar rätten att förfoga över den anställdes arbetskraft under en uppsägningstid, samtidigt som den anställde kan rikta skadeståndsanspråk mot arbetsgivaren.

Om att träffa en överenskommelse

En anställning kan även upphöra genom att parterna, exempelvis arbetsgivaren och arbetstagaren, träffar en överenskommelse om detta. I stället för att tvista om den arbetsrättsliga frågan i domstol beslutar parterna om att göra upp i godo. En överenskommelse medför både ekonomiska fördelar och skyndsamma lösningar. En arbetsrättsjurist på Advance Juridiska Byrå kan biträda dig vid en förhandling om en förmånlig överenskommelse med din arbetsgivare eller arbetstagare. 

Fråga oss
Vi hjälper dig

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Kontakta oss för en kostnadsfri telefonrådgivning.