Artiklar

För att en arbetstagare ska kunna sägas upp krävs att det föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7 § Lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”). En arbetstagare kan sägas upp på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist.  Uppsägning på grund av personliga skäl kan …

Uppsägningar på grund av arbetsbrist har ökat drastiskt till följd av coronapandemin. Regeringen har varit nödgad att införa restriktioner som inneburit att många affärsverksamheter påverkats negativt genom att försäljningen minskat och således också möjligheterna att behålla sina …

Avsked och uppsägning skiljer sig inte åt i någon väsentlig mån. Båda förfarandena leder till att anställningen avslutas. Konsekvenserna av en uppsägning är möjligen lindrigare än vid avskedet sett ur ett allmänt perspektiv. Avsked kan därmed ses som en allvarligare form av uppsä …

En anställning kan avslutats genom att arbetsgivaren när det föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) säger upp den anställde. En anställning kan också avslutas genom att arbetsgivaren avskedar den anställde och på så vis avbryter …

När arbetsgivare säger upp anställda, uppställer reglerna i Lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) villkor för hur anställningen ska avslutas för att uppsägningen ska anses ha skett på ett korrekt sätt. Avsteg från regelverket kan innebära att arbetsgivaren gör sig skyldig till så kallade …

I samband med en uppkommen arbetsbristsituation är arbetsgivaren skyldig att undersöka om det finns någon omplaceringsmöjlighet för berörd arbetstagare att utföra annat arbete hos arbetsgivaren. Enligt 7 § 2 st. Lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) är en uppsägning …

Fråga oss
Vi hjälper dig

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Kontakta oss för en kostnadsfri telefonrådgivning.